تاریخ : دوشنبه 01 تير 02:30
کد خبر : 232121
سرویس خبری : عکس خبری
 

برگزاری شامگاه پایگاه 12 شهید نظری در بهمن ماه 1394

شامگاه پایگاه 12

برگزاری شامگاه پایگاه 12 شهید نظری در بهمن ماه 1394

پایگاه 12 شهید نظری اولین شامگاه بهمن ماه خود را برگزار نمود.


شامگاه بهمن ماه پایگاه 12 شهید نظری شامگاه بهمن ماه پایگاه 12 شهید نظری

شامگاه بهمن ماه پایگاه 12 شهید نظری شامگاه بهمن ماه پایگاه 12 شهید نظری


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ