پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
 
یکشنبه 29 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
314
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 312 طوبی ›› پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
4
محبوب  
رای به خبر :
پست ارتباط ماندگار
پست ارتباط ماندگار

۱۷مهرماه روزجهانی پست گرامی باد.
calendar
تاریخ : 1397/07/17 - 14:48

به گزارش قسم ازپایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی حوزه 312 طوبی ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ،امروز،روزجهانی پست است.امایک چیزش انگارکم است!نمی دانم آخرین نفری که برای احوال پرسی ویادادن خبری ویابیان احساسی،نامه ای روی کاغذنوشته وپست کرده چه کسی بوده وچندسال ازآن زمان گذشته.یعنی ممکن است هنوزهم کسی برای این جورکارهانامه بنویسد؟می خواهم اعتراف کنم یکی ازحسرت های زندگی من این است که پستچی برایم یک نامه بیاورد.منظورم بسته یانامه ای اداری نیست!یک نامه به معنای واقعی .یک نامه ازطرف دوست یاآشنایی که مدت هاست ندیدمش ودلم برایش تنگ شده .دوستی که مدت هاانتظارنامه اش راکشیده باشم درست مثل مردم سال هاپیش؛پاکت نامه راکه ازپستچی محل تحویل می گرفتند، زودنمی رفتندسراغ خواندنش.اول حسابی پاکت نامه راباتمام جزئیاتش براندازمی کردند.نوشته ها وآدرس روی پاکت رامی خواندند.تمبرش راجدامی کردندودرآلبوم نگهش می داشتند.بعدبادقت نامه راگاهی چندبرگه ی پشت ورونوشته شده بود،بازمی کردند.حتماهمان اول بوی جوهرخودکارآبی وکاغذ خط دارازپاکت می زده بیرون.تصورکنیدخواندن خط به خط آن نامه چه لذتی داشته.نامه رانه یک بارکه چندین باربرای خودشان یادیگران می خواندند. شایدهیچ چیزبه اندازه ی این پیام هایی که ماآدم هابرای هم می فرستادیم مهم نبود.الان هم همینطوراست. فقط پیام هاکوتاه ترشده ودردسترس تر.انتظارهم دیگرچندان پستچی هامعمولا یابسته ای سفارشی می آورندویانامه وسندی اداری.خبرگرفتن ازحال هم خیلی راحت تروسریع ترشده .یک چیزیش انگار کم است!بگذریم.امروز،روزجهانی پست است.ومن دلم می خواهداول از همه آن رابه پستچی های عزیزتبریک بگویم که شایدقرارباشدروزی یکی ازآنهانامه ای ازیک آشنارابرایم بیاورند.


روزجهانی پست
روزجهانی پست
انتهای پیام /
کدخبرنگار: 17834
سمیه اسدیمطالب مرتبط