پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
 
یکشنبه 29 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
314
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 312 طوبی ›› پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
3
محبوب  
رای به خبر :
۲۰مهرماه روزبزرگداشت حافظ خواجه شمس الدین محمدشیرازی
۲۰مهرماه روزبزرگداشت حافظ خواجه شمس الدین محمدشیرازی

شعرحافظ همه بیت الغزل معرفت است.
calendar
تاریخ : 1397/07/20 - 12:56

به گزارش قسم ازپایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی حوزه ۳۱۲ طوبی ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ،خواجه شمس الدین محمدبن بهاء الدین محمد حافظ شیرازی ،معروف به لسان الغیب،ترجمان الاسرار،لسان العرفاوناظم الاولیاشاعربزرگ سدهء هشتم ایران ویکی ازسخنوران نامی جهان وحافظ قرآن است.بیش ترشعرهای اوغزل هستندکه به غزلیات حافظ شهرت دارند.گرایش حافظ به شیوهء سخن پردازی خواجوی کرمانی وشباهت شیوهء سخنش بااومشهوراست. آفرین برنفس دلکش ولطف سخنش.خواجه شمس الدین محمدشیراز،شهرشعروعلم وادب متولدشد.ازهمان کودکی فراگیری علم دین راآغازکردوبه زودی ازدانشمندان سرشناس دیارخودش گردید.قرآن راازبرداشت وبه همین مناسب تخلص حافظ رابرای خودش برگزید.حافظ درزمان حیات خودش آن گونه درعلم وادب درخشیدکه اشعارش به سراسرایران زمین وحتی هندوستان راه یافت.بااین حال حافظ راقرن هابعدآن گونه که بایدشناختند،گوشه ای ازشکوه شاهکارحافظ رامی توان درتواضع بزرگان ادب درشرق وغرب عالم یافت.گونه که مترجم اشعارحافظ به زبان انگلیسی است.می گوید:حافظ دراشعارش حقیقت انکارناپذیرراماندگارکرده است....اوهیچ همتایی ندارد!امرسون دیگرمترجم اشعارحافظ می گوید:اوتنهافردی است که آرزوی دیدنش راداشته ام یادوست دارم ماننداوباشم غزل حافظ به یمن دولت قرآن وانفاس سحرخیزان، اعجازگونه به نهان جان انسان راه می یابدوقبول خاطرمی افتد.آن گونه که به قول دکترعبدالحسین زرین کوب :((عارف وعامی،هریک درحدوسع وفهم خویش ازسخن حافظ ذوق می یابند ولذت حاصل می کنند))شعرحافظ همه بیت الغزل معرفت است.آفرین برنفس دلکش ولطف سخنش حافظ دلبسته شیرازبودوبه خلاف همشهری شیرین سخنش سعدی،ترک دیارنکرد،اودرسال ۹۷۱ هجری قمری وفات یافت ودر((گلگشت مصلی))که منطقه ای زیباوسرسبزبودوبعدها آن راحافظیه نامیدندمدفون شد.راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست آن جا جزآن که جان بسپارندچاره نیست هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بوددرکارخیرحاجت هیچ استخاره نیست.۲۰مهرماه،روزبزرگداشت حافظ شادباد.


۲۰مهرماه روزبزرگداشت حافظ
۲۰مهرماه روزبزرگداشت حافظ
۲۰مهرماه روزبزرگداشت حافظ
انتهای پیام /
کدخبرنگار: 17834
سمیه اسدیمطالب مرتبط