پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
 
یکشنبه 29 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
314
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 312 طوبی ›› پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
3
محبوب  
رای به خبر :
روزروشن ترین دل هااست آنهاکه بادل هاشان می بینند
روزروشن ترین دل هااست آنهاکه بادل هاشان می بینند

روزنابینایان وعصای سفیدرابه همه ی روشن دلان جهان تبریک می گویم.
calendar
تاریخ : 1397/07/24 - 21:26

به گزارش قسم ازپایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی حوزه 312 طوبی ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ،روزروشن ترین دل هااست.آنهاکه بادل هاشان می بینند.باصدای اذان گوشی ام بیدارمی شوم.نسیم خوش بوی پاییزی ،ازپنجره ی بازصورتم رانوازش می کندوحسابی سرحالم می آورد.کتری روی گاز قل قل میکندوبوی نان تست شده وبازوبسته شدن دریخچال نشان میدهندکه بازهم مادرازمن سحرخیزتربوده.می دانم که تامن وضوبگیرم ونمازبخوانم صبحانه روی میزآماده است. صفحه ی ساعت مچی ام رالمس میکنم.بایدبجنبم وگرنه ازسرویس اداره جامی مانم.بعدازنمازبه آشپزخانه می روم.مادربه عادت همیشه سلام که میکند،گونه ام رامی بوسد.خدایاهیچ وقت بوی مادررا،روشنی دلم راازمن نگیر.برادرم باهمان شوخی هاوسروصدای همیشگی می آیدودورهم صبحانه میخوریم.بوی چای تازه دم آن هم ایرانی اش منراهم سرذوق می آورد.لباس می پوشم وآماده ی رفتن می شوم.واردحیاط که می شوم بوی نم خاک بهم می گویدکه دیشب باران باریده.حالم بهترمی شودهمسفررابازمی کنم.اسمی است که روی عصای سفیدم گذاشته ام.همسفرشروع می کندبه لمس کردن موزاییک های مرطوب.درحیاط رابازمی کنم وسفرمن وهمسفربه یک روزدیگرآغازمی شود.روزنابینایان وعصای سفیدرابه همه ی روشن دلان جهان تبریک می گویم.


روزجهانی عصای سفید
انتهای پیام /
کدخبرنگار: 17834
سمیه اسدیمطالب مرتبط