پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
 
یکشنبه 29 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
314
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 312 طوبی ›› پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
3
محبوب  
رای به خبر :
روزپیونداولیا ومربیان پیوندی میان خانه ی اول وخانه ی دوم
روزپیونداولیا ومربیان پیوندی میان خانه ی اول وخانه ی دوم

مدرسه جامعه کوچکی است که جامعه بزرگ فرداازقلب آن میروید.
calendar
تاریخ : 1397/07/24 - 21:46

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی حوزه ۳۱۲ طوبی ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ، همه ی مانامه اش رامی شناسیم.ازطرف مدرسه به پدرومادر.جلسه ی انجمن اولیاومربیان شایدفکرش رانکنیداماایده ی ایجادجلسات اولیا ومربیان به سال ۱۳۲۶ برمی گردد.یعنی حدودهفتادسال است که بچه هابااین دعوت نامه آشناشده اند!البته قانون رسمی ایجاد این انجمن سال ۱۳۴۶تصویب شد.هدف چه بود؟ارتباط بیشتربین والدین ومعلم هادرجهت بهبودروندآموزش وپرورش.بارهااین جمله راشنیده ایم که مدرسه ی خانه ی دوم دانش آموزاست.بعدازهفت سالگی،کودکان حدودنیمی اززمان فعالروزرادرمدرسه سپری می کنند.بدون شک تاثیری که معلم هاوکادرآموزشی مدرسه برپرورش فرزندان دارند،اگربیشترازپدرومادرنباشد،کم ترنیست مدرسه خانه ی دوم فرزندان ماست واین خانه ی دوم والدین دومی هم دارد.تابه حال فکرش راکرده ایدکه شماتنهاپدرومادرفرزندتان نباشید؟دعوت نامه ی جلسه ی اولیا ومربیان ،نامه ی درخواست دیداری است که این همراهان زحمتکش وهمدل فرستاده اندوازماخواسته اندکه برای هماهنگی بیشتربرای ساختن آینده ی فرزندمان،به دیدارشان برویم.شایداگربااین دیدگاه به اهمیت این ارتباط نگاه کنیم،این باربااشتیاق بیشترولبخندی برلب نامه راازدست فرزندمان بگیریم.معلمان ومربیان،افرادی نیستندکه مافرزنددلبندمان رابه آنهاسپرده باشیم تاتربیت شان کنند،آنهاادامه ی حضورخودماهستندوماادامه ی حضورآنهادرکنارهم بودن اولیاومربیان،مهمترین فعالیت تیمی مابرای پرورش بهترنسل آینده است.پس طبیعی است که جای ماایستادن درکنارآنهاباشدنه مقابل شان.بیست وچهارم ماه مهر،روزاین پیوندزیبای آینده سازراگرامی می داریم.


روزپیونداولیاومربیان
انتهای پیام /
کدخبرنگار: 17834
سمیه اسدیمطالب مرتبط