پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
 
یکشنبه 29 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
314
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 312 طوبی ›› پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
3
محبوب  
رای به خبر :
ای غریب شهرمدینه جانم حسن
ای غریب شهرمدینه جانم حسن

شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع)تسلیت باد.
calendar
تاریخ : 1397/07/27 - 19:44

به گزارش قسم ازپایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی حوزه 312 طوبی ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ،امام حسن مجتبی (ع)درشب نیمه رمضان سال سوم هجری درمدینه چشم به جهان گشوداودومین امام شیعیان که۱۰سال امام وحدود۷ ماه خلیفه مسلمانان بود.اهل سنت اوراآخرین خلیفه ازخلفای راشدین دانسته اند.حسن بن علی نخستین فرزندامام علی (ع)وفاطمه زهرا(س)ونخستین نوه پیامبر(ص)است.بنابرگزارش های تاریخی،نام((حسن))راپیامبر(ص)برای اوبرگزیدواورابسیاردوست داشت. اوهفت سال ازعمرخودراباپیامبر(ص)همراه بودودربیعت رضوان وماجرای مباهله بامسیحیان نجران حضورداشت.امام حسن(ع)بعدازهفت سالی که با پیامبراکرم(ص)زندگی کردحدودسی سال باپدربزرگوارشان علی بن ابیطالب (ع)ملازمت داشت.بعدازشهادتامیرالمومنان (ع)به مدت ده سال عهده دارمقام امامت بودندودر۲۸ صفرسال پنجاه هجری درسن ۴۷ سالگی به دستورمعاویه بن ابی سفیان وبه دست جعده دختراشعث بن قیس مسموم شدوبراثرهمان زهربه شهادت رسید.حکومت اموی پس ازتحمیل صلح برامام حسن (ع)گرچه به بسیاری ازاهداف خودرسیده بود،ولی هم چنان وجودامام حسن(ع)مانع ازبه اجرادرآوردن برخی ازنیات پلیدآنان بود.ازجمله اهدافی که معاویه دنبال می کردتعیین جانشین برای خودبود.وی ازاجرای این تصمیم که برخلاف مفادصلح نامه اوباامام حسن (ع)بودوحشت داشت ومی دانست که اگردرزمان حیات آن حضرت به چنین کاری دست بزند،بدون شک بامخالفت شدیدحسن بن علی(ع)روبه روخواهدشد.براین اساس تصمیم گرفت ازهرراه ممکن امام(ع)رابه شهادت برساند.پس ازبررسی های زیادجعده همسرامام حسن(ع) رامناسبت ترین فردبرای تحقق بخشیدن به این هدف پلیددید.آن گاه به صورت محرمانه وباارسال صدهزاردرهم به جعده ،به اوقول دادکه اگرامام حسن(ع)رابه شهادت برسانداورابه همسری یزیددرخواهدآورد.بدین وسیله جعده آن حضرت راباریختن زهردرآب آشامیدنی مسموم کردوطولی نکشیدبراثرآن ،امام حسن(ع)به شهادت رسید.سالروزشهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع)تسلیت باد.


شهادت امام حسن(ع)
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
شهادت امام حسن مجتبی
انتهای پیام /
کدخبرنگار: 17834
سمیه اسدیمطالب مرتبط