پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
 
یکشنبه 29 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
314
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 312 طوبی ›› پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
2
محبوب  
رای به خبر :
یوم الله۱۳آبان گرامی باد
یوم الله۱۳آبان گرامی باد

۱۳آبان تسخیرلانه جاسوسی روزملی مبارزه بااستکبارجهانی روزدانش آموزگرامی باد.
calendar
تاریخ : 1397/08/11 - 15:17

به گزارش قسم ازپایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی حوزه 312 طوبی ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ،سیزدهم آبان هرسال،یادآورسه رخدادمهم درتاریخ ایران اسلامی است.تبعیدحضرت امام خمینی(ره)به ترکیه در۱۳آبان۱۳۴۳،کشتاردانش آموزان در۱۳آبان۱۳۵۷دردانشگاه تهران وتسخیرسفارت آمریکادر۱۳آبان۱۳۵۸اینهاسه رویدادبایک هویت بودندکه هرکدام درشکل گیری حرکت انقلاب اسلامی نقش بسزایی ایفا کردند.هویت هرسه اتفاق (مبارزه بااستکبار)بودوبه همین دلیل،این روزبه یادماندنی((روزملی مبارزه بااستکبار))نامیده می شود.تبعیدامام خمینی (ره)ازایران به ترکیه در۱۳آبان سال۱۳۴۳پس ازاعتراض شدیدامام خمینی به سیاست های حکومت پهلوی وافشاگری درخصوص لایحه کاپیتولاسیون درچهارم آبان سال۴۳(درمراسمی که به مناسبت میلادحضرت زهرا(س)درمنزل امام برگزارشده بود)،درروز۱۳آبان۱۳۴۳،امام خمینی توسط ماموران شاهنشاهی بازداشت وپس ازانتقال به تهران بایک فروندهواپیمای نظامی ازفرودگاه مهرآبادبه ترکیه تبعیدشدنددرپی تبعیدامام خمینی وباوجودفضای خفقان موجی ازاعتراض هابه صورت تظاهرات دربازارتهران،تعطیلی طولانی دروس حوزه های علمیه وارسال طومارهاونامه هابه سازمانهای بین المللی ومراجع تقلیدآغازشد.آیت الله حاج آقامصطفی خمینی نیزدرروزتبعیدامام بازداشت وزندانی شودوپس ازچندی در۱۳ دی۱۳۴۳به ترکیه نزدپدرتبعیدشد.امام خمینی ۱۱ماه درترکیه به سربردند.پس ازآن ساواک باهماهنگی دولت ترکیه ،امام رادر۱۳مهر۱۳۴۴ به عراق تبعیدکردندکه ۱۳سال به طول انجامید.کشتاردانش آموزان توسط ماموران رژیم پهلوی در۱۳آبان سال ۱۳۵۷وهمزمان باروزهای اوج گیری انقلاب اسلامی،ده هانفرازدانش آموزان که برای انجام تظاهرات درمحوطه دانشگاه تهران تجمع کرده بودند،هدف تیراندازی ماموران حکومت شاه قرارگرفته وبه شهادت رسیدند.تسخیر((لانه جاسوسی))توسط دانشجویان پیروخط امام در۱۳آبان سال۱۳۵۸ساختمان سفارت آمریکادرتهران به تصرف جمعی ازدانشجویان معترض درآمد.۱۳آبان تسخیرلانه جاسوسی روزملی مبارزه بااستکبارجهانی روزدانش آموزگرامی باد.


۱۳آبان روز دانش آموز وتسخیرلانه جاسوسی
یوم الله ۱۳ آبان
یوم الله ۱۳ آبان
انتهای پیام /
کدخبرنگار: 17834
سمیه اسدیمطالب مرتبط