پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
 
یکشنبه 29 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
314
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 312 طوبی ›› پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
3
محبوب  
رای به خبر :
قیام خونین ۱۷شهریور۱۳۵۷تکرارعاشورا
قیام خونین ۱۷شهریور۱۳۵۷تکرارعاشورا

امام خمینی(ره)۱۷شهریور۵۷ازایام الله است که ملت شریف ایران یادآن رازنده نگه میدارد.
calendar
تاریخ : 1397/06/16 - 23:40

به گزارش قسم ازپایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی حوزه ۳۱۲طوبی ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی،۱۷شهریور۱۳۵۷درتاریخ تحولات سیاسی ایران معاصر،آغازپایان کاررژیم شاهنشاهی ایران بود.قیام خونین ۱۷ شهریور۱۳۵۷تکرارعاشورایی دیگربود.خون شهدا نهال انقلاب رابارورترمیسازد.قتل عام مردم تهران درهفدهم شهریور،درمیدان ژاله(شهدا)،یکی ازنقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران به شمارمی آید.کشتاربیرحمانه مردم درآن روزتجلی واقعی رژیمی بودکه سعی می کردبافریبکاری ازخودچهره ای صلح دوست،آزادی خواه ومخالف بامفاسدبسازد.واقعه خونین ۱۷شهریورنقطه پایانی بودبرحیات رژیم ستمکارپهلوی که بیش ازچندماهی پس ازآن حادثه دوام نیاورد.باقتل عام مردم توسط رژیم پهلوی درجمعه سیاه،این وافعه،سرآمداخبارواطلاعات به شمارمی آمدبه طوری که بازتاب این جنایت بزرگ،جهانی شدونه تنهامطبوعات داخلی کشوربلکه رسانه های خارجی نیزبه این مهم می پرداختند.یکی ازمقاطع خاص مبارزات ملت مسلمان ایران علیه رژیم پهلوی ،قیام ۱۷ شهریور۱۳۵۷می باشد.درپی سیاست سرکوب خونین دراواخربهارتااواسط تابستان سال ۱۳۵۷ازشدت وگستره اعتراضات وفعالیت های مخالفان رژیم تاحدزیادی کاسته شدودرتیرماه همان سال،اوضاع کشورکاملا روبه آرامش نهاد.اماشهریورماه سال ۱۳۵۷که مصادف باماه رمضان بود.درشب های این ماه مبارک،دراکثرمجالس مذهبی ومساجدازاسارت وخفقان ونبودن آزادی وتوهین رژیم به مقدسات ملت ایران صحبت می شد ومردم اعتراض خودرادرقالب راهپیمایی نشان می دادند.درشب های هفتم وهشتم ونهم شهریورماه به هنگام تظاهرات بین مردم وعوامل رژیم درگیری به وجودآمد.این درگیری منجربه کشته وزخمی شدن تعدادی ازهموطنان درمیدان ژاله شد.یکی ازشاهدان عینی واقعه شبهای ماه رمضان دراین باره چنین می گوید(مردان وزنان،درمیدان ژاله تاانتهای خیابان ژاله جمع شده بودندوآقای علامه نوری سخنرانی کردند.بعدازگذشت چندشب،گاردی ها ازقبل درمیدان ژاله خاک اره وبنزین ریخته بودندتابدین وسیله مانع هرگونه تظاهراتی شودند.بعدازاتمام سخنرانی،درحدودساعت دوازده ونیم وبه هنگام بلندشدنمردم،یکدفعه کبریت کشیدندوخیابان آتش گرفت.درآن شب به طرف مردم تیراندازی شدومردم درکوچه های اطراف پراکنده شدندلذامی توان بیان داشت نطفه ی روزخونین ۱۷شهریور،درشب های ماه رمضان وبعدازروی کارآمدن دولت به اصطلاح آشتی ملی شریف امامی_درپنجم شهریور_بسته شد.روزسیزدهم شهریورماه که مصادف باعیدفطربوددولت اجازه داد،مردم درسراسرکشوربرای برپایی نمازعیدفطرگردهم آیند.نمازعیددرچندنقطه تهران ازجمله میدان ژاله به امامت علامه یحیی نوری خوانده شدوبعدازاتمام نماز،مردم درحالی که پیراهن های خونین شهدای شب های قبل رابرسرچوب زده بودنددرمسیرخیابان شهبازبه راهپیمایی پرداختند.بابرگزاری نمازعیدفطردرسایرمناطق تهران،راهپیمایی عظیمی انجام گرفت.اهمیت تظاهراتوحضورمردم دراین راهپیمایی گسترده،ازدیدمفسدان خارجیپنهاننماند.اماروزهای چهاردهم وپانزدهم نیزتهران شاهدراهپیمایی وتظاهرات مردم علیه رژیم بود.روزپانزدهم دواقدام مهم ازسوی رژیم صورت پذیرفت.یکی منع تشکیل اجتماعات وغیرقانونی اعلام شدن راهپیمایی هاازسوی دولت ودیگری،طرح مذهبی جلوه دادن رژیم وایجاداختلاف میان روحانیون بودکه ازسوی ساواک به شاه پیشنهادشد.لیکن درروزشانزدهم شهریورماه به رغم تلاش ساواک وممنوعیت راهپیمایی ازجانب دولت،مردم تظاهرات باشکوهی برگزارکردند.به دنبال تظاهرات گسترده ی روزپنجشنبه شانزدهم شهریورماه ودعوت مردم به برگزاری تظاهرات دیگرازبرهه های حساس خودشد.پایداری واستقامت ملت ایران به خصوص درراهپیمایی روزشانزدهم شهریورماه رژیم راباچالشی جدی مواجه ساخت.به طوری که دراولین ساعات روزجمعه هفدهم شهریورماه ارتشبدغلامعلی اویسی ازرادیوی تهران وحومه اعلام حکومت نظامی کردوبه موجب این اعلامیه علاوه برتهران دریازدهشهردیگرکشوربه مدت ۶ ماهحکومتنظامی اعلام شد.مردم تهران که ازحکومت نظامی اطلاعی نداشتندپس ازساعت ۶صبح ،سیل اساروی به خیابان ها آوردند.مرکزتجمع آنان میدان ژاله بودوطبق برنامه قبلی خودرابرای رساندن به میدان ژاله که آن روزها به دلیل شهادت تعدادزیادی ازمردم به میدان شهداتغییرنام داده بودآماده کردند.همین که مردم به خیابان های اطراف میدان رسیدندناگهان بادیدن تانک ها وزره پوش های نظامی رژیم غافلگیرشدند.سرانجام ماموران رژیم پس ازچندباراخطاربه متظاهرین حدودساعت ۹صبح اززمینوهوابه قتل عام مردم پرداختند.وحشی گری نیروهای نظامی رژیم ساعت هاادامه داشت ودراطراف میدان پیکرشهیدان ومجروحان بودکه درصحنه نابرابرهمچنانباقی مانده وخون هایی که هرگوشهاز میدان را گلگون کرده بود.یادوخاطره ی شهیدان گلگون کفن جمعه ی خونین ۱۷ شهریور۱۳۵۷ گرامی باد.


۱۷ شهریورخونین
۱۷ شهریورخونین
۱۷ شهریورخونین
انتهای پیام /
کدخبرنگار: 17834
سمیه اسدیمطالب مرتبط